1. Lấy con người là trung tâm Nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lập môi trường làm việc bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển của cán bộ nhân viên cũng như khách hàng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chung của đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành và phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

2. Nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên cũng như khách hàng về ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

3. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của kiến trúc nước nhà trong xu thế toàn cầu hóa.

4. Đào tạo, xây dựng đội ngũ Kiến trúc sư có đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh nghề nghiệp.

5. Xây dựng chính sách hành nghề kiến trúc phù hợp để các cán bộ nhân viên có thể sáng tạo được nhiều tác phẩm kiến trúc có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của con người và xã hội.